Přijímací řízení

Přijímací řízení

Otevírané obory ve školním roce 2020 – 2021

Informační technologie, 18-20-M/01 – 2 třídy – 60 míst

Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 1 třída – 30 míst

Konají se jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Pořadí uchazečů z matematiky bude mít váhu 80%, pořadí z českého jazyka 10%, pořadí uchazečů podle průměru ze všech povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 9. třídy 10%. K přihlášce na obor Řídicí systémy (Elektrotechnika) je nutno přiložit lékařské potvrzení (ke stažení zde).

Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1. března 2020 v kanceláři školy (osobně nebo poštou).

Přijímací zkoušky se konají 14. dubna 2020 (na škole, kterou uvede uchazeč na prvním místě přihlášky) a 15. dubna 2020 (na škole, uvedené na druhém místě).

Bližší informace obdržíte :

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019 – 2020

 1. Počet přijímaných uchazečů :
  • obor Informační technologie, 18-20-M/01 – 60 žáků,
  • obor Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 30 žáků.
 2. Přijímací zkoušky :
  • testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vycházejí z rozsahu celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
  • pořadí z testu z matematiky má váhu 80%,
  • pořadí testu z českého jazyka a literatury má váhu 10%.
 3. Průměr z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Váha 10%.
 4. Vyhodnocení :
  • z obou testů v bodu 2 se stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti,
  • stanoví se pořadí uchazečů podle bodu 3,
  • vytvoří se vážený průměr pořadí podle vah z bodů 2 a 3.
  • uchazeči s nejnižším váženým průměrem budou přijati,
  • v případě rovnosti vážených průměrů rozhodne průměr podle bodu 4 uvedený na 2 desetinná místa.

Vzorec pro výpočet váženého průměru :
V = 0,8Pm + 0,1Pc + 0,1Pz

kde V – vážený průměr, Pm – pořadí v testu z matematiky, Pc – pořadí testu z českého jazyka a literatury, Pz – pořadí podle průměru známek z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy.

V Havířově 10. ledna 2020

Ing. Petr Kocurek
ředitel školy