Přijímací řízení

Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o denní studium ve školním roce 2021 – 2022.

Obor Informační technologie, 18-20-M/01

Počet přijímaných : 5

Kritéria : uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém budou v kanceláři školy zapsány jejich přihlášky. Uchazeč nesmí mít v obou pololetích 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy z žádného povinného a povinně volitelného předmětu prospěch horší než dobrý.

Přijímání přihlášek : poštou nebo osobně v kanceláři školy od pondělí 14. června 2021 od 7 hodin do středy 30. června 2021 do 14 hodin.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

Počet přijímaných : 5

Kritéria : uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém budou v kanceláři školy zapsány jejich přihlášky. Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, které lze stáhnout zde. Uchazeč nesmí mít v obou pololetích 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy z žádného povinného a povinně volitelného předmětu prospěch horší než dobrý.

Přijímání přihlášek : poštou nebo osobně v kanceláři školy od pondělí 14. června 2021 od 7 hodin do středy 30. června 2021 do 14 hodin.

Výsledky přijímacích zkoušek

Postup po přijímacích zkouškách

 • Ÿ Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny co nejdříve po vyhodnocení přijímacích zkoušek CERMATem. CERMAT má povinnost odeslat výsledky na školy do 19. května 2021.
 • Ÿ Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.
 • Ÿ Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
 • Ÿ Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí.
 • Ÿ Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání.
 • Ÿ Zásady pro podání odvolání najdete zde.
 • Ÿ Vzor odvolání najdete zde.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

 • Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může vykonat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu. Zákonný zástupce uchazeče ovšem v tomto případě musí potvrdit řediteli školy , na které měl uchazeč konat zkoušku, do 14. května 2021, že bude tuto zkoušku konat v náhradním termínu. Potvdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádné omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo.
 • Ÿ Uchazeč může ve školním roce 202 – 21 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Otevírané obory ve školním roce 2020 – 2021

Informační technologie, 18-20-M/01 – 2 třídy – 60 míst

Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 1 třída – 30 míst

SPŠE Havířov použije jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky pořádané CERMATem. Pořadí uchazečů z matematiky bude mít váhu 80%, pořadí z českého jazyka 10%, pořadí uchazečů podle průměru ze všech povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 9. třídy 10%.

K přihlášce na obor Řídicí systémy (Elektrotechnika) je nutno přiložit lékařské potvrzení (ke stažení zde).

Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1. března 2021 v kanceláři školy (osobně nebo poštou).

Přijímací zkoušky se konají mezi 12. a 28. dubnem 2021 (termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Bližší informace obdržíte :

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020 – 2021

 1. Počet přijímaných uchazečů :
  • obor Informační technologie, 18-20-M/01 – 60 žáků,
  • obor Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 30 žáků.
 2. Přijímací zkoušky – jednotné přijímací zkoušky pořádané CERMATem :
  • testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vycházejí z rozsahu celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
  • pořadí z testu z matematiky má váhu 80%,
  • pořadí testu z českého jazyka a literatury má váhu 10%.
 3. Průměr z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Váha 10%.
 4. Vyhodnocení :
  • z obou testů v bodu 2 se stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti,
  • stanoví se pořadí uchazečů podle bodu 3,
  • vytvoří se vážený průměr pořadí podle vah z bodů 2 a 3.
  • uchazeči s nejnižším váženým průměrem budou přijati,
  • v případě rovnosti vážených průměrů rozhodne průměr podle bodu 3 uvedený na 2 desetinná místa.

Vzorec pro výpočet váženého průměru :
V = 0,8Pm + 0,1Pc + 0,1Pz

kde V – vážený průměr, Pm – pořadí v testu z matematiky, Pc – pořadí testu z českého jazyka a literatury, Pz – pořadí podle průměru známek z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy.

V Havířově 15. prosince 2020

Ing. Petr Kocurek
ředitel školy