Přijímací řízení

Přijímací řízení

Otevírané obory ve školním roce 2022 – 2023

Informační technologie, 18-20-M/01 – 2 třídy – 60 míst

Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 1 třída – 30 míst

SPŠE Havířov použije jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky pořádané CERMATem. Pořadí uchazečů z matematiky bude mít váhu 80%, pořadí z českého jazyka 10%, pořadí uchazečů podle průměru ze všech povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 9. třídy 10%.

K přihlášce na obor Řídicí systémy (Elektrotechnika) je nutno přiložit lékařské potvrzení (ke stažení zde).

Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1. března 2022 v kanceláři školy (osobně nebo poštou).

Přijímací zkoušky se konají mezi 12. a 13. dubna 2022 .

Bližší informace obdržíte :

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2021 – 2022

 1. Počet přijímaných uchazečů :
  • obor Informační technologie, 18-20-M/01 – 60 žáků,
  • obor Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 30 žáků.
 2. Přijímací zkoušky – jednotné přijímací zkoušky pořádané CERMATem :
  • testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vycházejí z rozsahu celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
  • pořadí z testu z matematiky má váhu 80%,
  • pořadí testu z českého jazyka a literatury má váhu 10%.
 3. Průměr z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Váha 10%.
 4. Vyhodnocení :
  • z obou testů v bodu 2 se stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti,
  • stanoví se pořadí uchazečů podle bodu 3,
  • vytvoří se vážený průměr pořadí podle vah z bodů 2 a 3.
  • uchazeči s nejnižším váženým průměrem budou přijati,
  • v případě rovnosti vážených průměrů rozhodne průměr podle bodu 3 uvedený na 2 desetinná místa.

Vzorec pro výpočet váženého průměru :
V = 0,8Pm + 0,1Pc + 0,1Pz

kde V – vážený průměr, Pm – pořadí v testu z matematiky, Pc – pořadí testu z českého jazyka a literatury, Pz – pořadí podle průměru známek z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy.

V Havířově 14. prosince 2021

Ing. Petr Kocurek
ředitel školy